Browse Our Dictionary
C

centrifugation

ལྟེ་བྱོལ། = ཞུན་ཁུ་འདྲེས་མ་ཞིག་ནས་དངོས་གཟུགས་སོ་སོར་དབྱེེ་འབྱེད་ཆེད་ལྟེ་འཁོར་ཤུགས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བའི་ཐབས་ལ་ཟེར།