Browse Our Dictionary
C

centrifuge

ལྟེ་ལྡོག (འཕྲུལ་ཆས།) = མྱུར་པོར་འཁོར་སྐྱོད་ཀྱིས་ལྟེ་བ་ལས་ལྡོག་པའི་ཤུགས་སྤྱད་དེ་སྟུག་ཚད་མི་འདྲ་བའི་དངོས་རྫས་རྣམས་སོ་སོར་འབྱེད་པའི་ཡོ་ཆས་ཤིག