Browse Our Dictionary
C

cerebellar cortex

ཀླད་སྙིང་ཀླད་ཤུན། =ཀླད་སྙིང་གི་ཕྱི་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་སྐྱ་མདོག་གི་རིམ་པ་སྲབ་མོ་དེ་ལ་གོ་ཞིང་། ཕྱི་རོལ་འདུས་རྡུལ་གྱི་རིམ་པ་དང་ནང་རོལ་ཟེགས་རྡུལ་གྱི་རིམ་པས་གྲུབ།