Browse Our Dictionary
C

cerebellum

ཀླད་སྙིང་། = མགོ་བོའི་ཀླད་པ་ཟླུམ་ཕྱེད་གཉིས་སུ་གྲུབ་པའི་ཡ་གྱལ་མགོ་བོའི་རྒྱབ་ངོས་བདུད་སྒོའི་ཐད་དུ་ཆགས་པའི་ཀླད་པའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་མིང་།