Browse Our Dictionary
C

cerebral cortex

ཀླད་པའི་རྒྱ་དར། = ཀླད་པའི་ཟླུམ་ཕྱེད་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཀྱི་ཕྱི་ངོས་སུ་དབང་རྩའི་ཕུང་གྲུབ་དང་། ཐལ་མདོག་ཅན་གྱི་ཕྱི་རིམ་པགས་ངོས་ཤིག་ཡོད་པ་དེ་ཡི་མིང། སྨན་གཞུང་དུ། རྒྱ་དར་སྨུག་ལ་དྭངས་པ་གླ་ཧེལ་ཙམ། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ།