Browse Our Dictionary
C

cerebral palsy

ཀླད་པའི་གྲིབ་སྐྱོན། = ལྷན་སྐྱེས་སུ་བྱུང་བའི་ཀླད་པའི་སྐྱོན་གྱིས་རྐྱེན་པས་ཡན་ལག་སོགས་ཀྱི་མགུལ་བསྐྱོད་དཀའ་བ་དང་སྨྲ་བརྗོད་དཀའ་བའི་གྲིབ་སྐྱོན།