Browse Our Dictionary
C

cerenkov effect

ཆེ་རེན་ཀོཕ་འབྱུང་འབྲས། = གློག་ཟུངས་ལྡན་པའི་རྡུལ་ཞིག་ཕྱི་ནང་གསལ་བའི་བརྒྱུད་ལམ་ཞིག་བརྒྱུད་དེ་བརྒྱུད་ལམ་དེ་རང་གི་ནང་ཡོད་པའི་འོད་ཀྱི་མྱུར་ཚད་ལས་མྱུར་བར་སྐྱོད་སྐབས་རྡུལ་དེས་འོད་འབྱིན་ཚུལ།