Browse Our Dictionary
C

certificate of appreciation

བསྔགས་བརྗོད་ལག་འཁྱེར། = འབྲེལ་ཐོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་ནུས་གང་ཡོད་ཀྱིས་སྒྲུབ་པའི་བྱ་གཞག་ལ་ལེགས་གསོལ་དང་བསམ་ཤེས་མཚོན་བྱེད་དུ་ཕུལ་བའི་གཟེངས་རྟགས་ཤིག