Browse Our Dictionary
C

certificate of search

འཚོལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡིག་ཆ། = གཞུང་ངམ་མང་ཚོགས་ཀྱི་མཐོ་གཞུང་ནང་གསལ་བའི་རྒྱུ་དངོས་སམ་གང་ཟག་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་ཆ་ཞིག