Browse Our Dictionary
C

chain gang

ལྕགས་སྦྲེལ་བཙོན་ཤོག = བཙོན་ཁང་གི་ཕྱི་ལོགས་སུ་ལས་ཀ་བྱེད་སྐབས་སུ་ཕན་ཚུན་ལྕགས་སྒྲོག་གིས་སྦྲེལ་བའི་བཙོན་པའི་ཤོག་ཁག