Browse Our Dictionary
C

chain of causation

རྒྱུ་རྐྱེན་ལུ་གུ་རྒྱུད། = འབྲས་བུ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གིས་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པའི་ཕན་ཚུན་ལྟོས་འབྲེལ་དུ་གནས་པའི་དོན་རྐྱེན་གྱི་རིམ་པ་ཞིག