Browse Our Dictionary
C

change of life

མི་ཚེའི་འགྱུར་མཚམས། = སྤྱིར་བུད་མེད་ལོ་ཞེ་ལྔ་ནས་ང་ལྔ་བར་གྱི་ཟླ་མཚན་ཆད་པའི་དུས་དང༌། སྐྱེས་པ་ལོ་ང་ལྔ་ནས་རེ་ལྔ་བར་གྱི་ས་བོན་ཉམས་པའི་གནས་སྐབས།