Browse Our Dictionary
C

charge

ཟུངས། = ཀཿ དངོས་གཟུགས་ཀྱི་བརྩམ་གཞིར་གྱུར་བའི་ཆེས་ཕྲ་བའི་རྡུལ་ཟེགས་ཀྱི་རྩ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་དང༌། དེའི་དབང་གིས་འཐེན་ཤུགས་དང་ལྡོག་ཤུགས་གཉིས་བྱུང་བ་ཡིན། དེ་ལ་ཁ་དོག་གི་ཟུངས་དང་གློག་གི་ཟུངས་གཉིས་ཡོད། ཁཿ དངོས་རྫས་སམ་ནམ་མཁའི་ཁྱོན་ཞིག་ནང་གློག་ཟུངས་ཇི་ཡོད་ཀྱི་འབོར།