Browse Our Dictionary
C

chariot

ཤིང་རྟ་འཁོར་ལོ།= སྔ་མོའི་དུས་ཀྱི་དམག་འཐབ་དང་རྟ་རྒྱུག་ཆེད་སྤྱོད་པའི་རྟས་དྲུད་པའི་འཁོར་ལོ་གཉིས་ཅན་གྱི་མོ་ཊ་ལྟ་བུ་ཞིག