Browse Our Dictionary
C

charter accountant

ཆེས་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་པ། = ཆེས་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་གི་ཚོགས་མི་ཆགས་ཆེད་དུ། ལོ་གསུམ་རིང་ལས་ཀ་དང་སྦྱོང་བརྡར། ཡིག་རྒྱུགས་སོགས་འཕྲོད་པའི་གང་ཟག