Browse Our Dictionary
C

chemical energy

རྫས་ཀྱི་ནུས་པ། = འདུས་རྫས་ཞིག་གྲུབ་གང་རུང་གི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་བྱུང་བའི་རྫས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་གི་ནང་ཕྱིར་གཏོང་ངམ་ཡང་ན་ཚུར་སིམ་འཐེན་བྱས་པའི་ནུས་པ།