Browse Our Dictionary
C

chicken pox

རྒྱ་འབྲུམ། སྡུག་གྱོང་འབུར་རུ། = བྱ་ཕྲུག་སྤུ་མེད་ཀྱི་པགས་པའི་མདོག་ལྟར་བྱུང་བའི་བྱིས་པའི་པགས་པའི་འགོ་ནད་ཆུ་འབུར་ཅན་ཞིག