Browse Our Dictionary
C

chief executive officer(CEO)

སྤྱི་ཁྱབ་འགོ་འཛིན། = ངེས་སྟོན་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་བཀོད་འདོམས་འོག སྤྱི་ཁྱབ་ཀམ་པ་ཎིའམ་ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་གི་ནང་ཉིན་རེའི་ལས་དོན་གྱི་ཡོངས་ཁྱབ་སྟངས་འཛིན་གྱི་འགན་ཁུར་ཡོད་པའི་འཛིན་སྐྱོང་གི་གོ་གནས་མཐོ་ཤོས་ལྡན་པའི་མི་སྣ།