Browse Our Dictionary
C

chief financial officer (CFO)

སྤྱི་ཁྱབ་དཔལ་འབྱོར་འགན་འཛིན། =སྤྱི་ཁྱབ་ཀམ་པ་ཎིའམ། ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་གི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྟངས་འཛིན་འགན་ཁུར་གཙོ་བོ་ཡོད་པའི་འཛིན་སྐྱོང་གི་གོ་གནས་མཐོ་ཤོས་ལྡན་པའི་མི་སྣ།