Browse Our Dictionary
C

child labour

བྱིས་པའི་ངལ་རྩོལ། = རྒྱུན་ལྡན་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུའི་ལོ་ཚད་ཆུང་དྲགས་པའི་ཕྲུ་གུར་ལས་ཡུན་གང་པོར་བཀོལ་བའི་ངལ་རྩོལ།