Browse Our Dictionary
C

childcare

བྱིས་པ་ལྟ་སྐྱོང་།= དམིགས་བསལ་ཕྲུ་གུའི་ཕ་མ་ལས་ཀར་བསྐྱོད་པའི་གནས་སྐབས་སུ་བུ་བཅོལ་ཁང་དང་བྱིས་བཅོལ་ཁང་སོགས་སུ་བྱིས་པ་ལྟ་སྐྱོང་བྱ་ཚུལ།