Browse Our Dictionary
C

chipset

ཅིབ་སེ་མ་ལག= དམིགས་བསལ་ཀམ་པུ་ཊར་མ་ལག་དེ་རང་ནང་གི་བྱེད་ལས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་རྩོམ་པར་འཕྲུལ་ཆས་སྡེ་ཚན་གཅིག་གི་བྱེད་ལས་མཉམ་དུ་བཀོད་སྒྲིག་བགྱིས་པའི་རྒྱུ་ལམ་མཐུད་སྦྲེལ་གྱི་ཕུང་འདུས་མ་ལག