Browse Our Dictionary
C

chitaraka

ཙི་ཏྲ་ཀ = འདི་ནི་ལྡུམ་བུ་ཐང་སྨན་ནམ་ཤིང་ཕྲན་ཅུང་བའི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན་ཞིང༌། ལོ་མ་སྔོ་ལྗང་ཆུང་ལ་མཐའ་མཉམ་ཞིང་རེས་མོས་སུ་སྐྱེ་བ། རྩེ་མོར་མེ་ཏོག་དཀར་པོ་འདབ་མ་ལྔ་ལྡན་ཤར་བ། གང་བུ་རིང་ལ་ཚི་བག་ཅན་གྱི་ནང་དུ་འབྲུ་གུ་མང་པོ་བང་རིམ་ཅན། རྩ་བའི་རོ་ཤིན་ཏུ་ཚ་བ་ཞིག་གོ།