Browse Our Dictionary
C

choroid

རྩ་སྐྱི། = མིག་འབྲས་ཀྱི་ཕྱི་སྐྱི་དང་དྲྭ་སྐྱི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཡོད་པའི་མིག་འབྲས་ཀྱིི་རྩ་སྦུག་གི་སྐྱི་མོ་མདོག་རྒྱ་སྨུག་ཅན་ཞིག