Browse Our Dictionary
C

chugging

དགེ་རྩའི་དངུལ་འདུ་སློང་། = དགེ་རྩ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཆེད་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་བྱེད་མི་རྣམས་ནས་ཞལ་འདེབས་མཁོ་སྒྲུབ་བྱེད་པའམ། གང་ཞིག་མངགས་ཉོ་བྱ་རྒྱུར་གཞེན་སྐུལ་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག