Browse Our Dictionary
C

cingulate cortex

སྐེ་རགས་ཀླད་ཤུན། = ཀླད་ཤུན་གྱི་དབུས་དང་ཀླད་ཟམ་གྱི་སྟེང་དུ་ཡོད་པའི་སྐེ་རགས་ཀྱི་ཟེ་རྒྱུད་དང་། ཤུར་ཁའི་གནས་བཅས་ཚུད་པའི་ཀླད་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག