Browse Our Dictionary
C

circuit court

སྐོར་སྐྱོད་ཁྲིམས་ཁང་། = རང་གི་དབང་ཚད་ཁྱབ་ཁོངས་འོག་ཡོད་པའི་ས་ཁུལ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ས་གནས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་སྐོར་སྐྱོད་བྱེད་མཁན་གྱི་ཁྲིམས་ཁང་ཞིག