Browse Our Dictionary
C

circulation

༡། ཁྱབ་སྤེལ། = བརྙན་དེབ་བམ་ཚགས་པར་ལྟ་བུའི་དུས་དེབ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་ཚུལ། ༢། འགྲེམས་འབོར། = ཚགས་པར་རམ་དུས་དེབ་ཚོང་འགྲེམས་བྱས་པའི་གྲངས་འབོར།