Browse Our Dictionary
C

citizen journalism

མང་ཚོགས་གསར་འགོད་ལས་རིགས། = དམིགས་བསལ་དྲ་ཚིགས་ཀྱི་ཟིན་ཐོ་དང་དེ་མིན་དྲ་རྒྱ་གཞན་གྱི་ངོས་སུ་ཆེད་ལས་མིན་པའི་ངོ་བོའི་ཐོག་མི་མང་དཀྱུས་མ་རྣམས་ཀྱིས་གསར་འགྱུར་དང་བརྙན་པར། གློག་བརྙན་སོགས་མཁོ་སྤྲོད་དང་། འགྲེམས་སྤེལ། དཔྱད་ཞིབ་བཅས་བྱེད་པའི་ལས་དོན།