Browse Our Dictionary
C

city compensatory allowance

གྲོང་ཁྱེར་གུན་གསབ།= རྒྱལ་ས་དང་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག་ཏུ་འཚོ་གྲོན་ཆེ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་མི་རྣམས་ལ་ཁ་གསབ་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྤྲོད་པའི་ཟུར་ཕོགས་ཤིག