Browse Our Dictionary
C

civil disobedience

མང་རྒོལ། སྤྱི་མང་བཀའ་ལོག = སྤྱི་མང་གིས་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་ལམ་འགོག་རྒོལ་གྱི་ལམ་ནས་ཆེད་མངགས་གཞུང་ངམ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་འོས་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་གཏོར་བཤིག་གཏོང་བ།