Browse Our Dictionary
C

civil law

དམངས་ཁྲིམས། སྤྱི་དམངས་ཁྲིམས་ལུགས། = ཆོས་ལུགས་དང་དམག་དོན། དེ་བཞིན་ནག་ཅན་པའི་ཁྲིམས་སོགས་དང་མི་འདྲ་བར་ཞི་བའི་མི་སེར་སྒེར་གྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ཤིག