Browse Our Dictionary
C

class action

སྡེ་ཚབ་གཏུག་བཤེར། = སྡེ་ཁག་ཆེ་བ་ཞིག་གི་ངོ་ཚབ་ཏུ་སྡེ་ཁག་ཆུང་བའམ། ཡང་ན་གང་ཟག་སྒེར་ཞིག་གིས་ཁྲིམས་སར་ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུག་བྱེད་པའམ། དག་འབུད་བྱེད་པ།