Browse Our Dictionary
C

classical liberalism

སྔ་རབས་གུ་ཡངས་རིང་ལུགས། = དཔལ་འབྱོར་རང་དབང་ཐོག་ཤུགས་གནོན་དང་སྦྲགས་ཁྲིམས་སྒྲིག་འོག་གི་སྤྱི་དམངས་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་བྱེད་པའི་གུ་ཡངས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ནང་གསེས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལྟ་སྤྱོད་ཅིག