Browse Our Dictionary
C

clematis tibetana

དབྱི་མོང་ནག་པོ། = སྤྱིའི་སྐྱེས་དབྱིབས་སོགས་དབྱི་མོང་དཀར་པོ་དང་འདྲ་བ་དང་སྡོང་པོ་དཀར་པོ་ཕྲ་ཞིང་ལོ་མའང་དཀར་པོ་དང་ཁྱད་པར་ཆེ་བ་མེད་ཅིང༌། སྤུ་དཀར་མང་ལ་ལོ་མའི་རྒྱབ་སྐྱ་བ་ཡོད། མེ་ཏོག་མ་བཞད་གོང་སྐྱི་ལྤགས་སེར་པོའམ་སྨུག་པོས་ཟེའུ་འབྲུ་བཏུམས་ཤིང་། མེ་ཏོག་བཞད་སྐབས་སྐྱི་ལྤགས་ཁ་ལྔར་འགས་ཤིང་འདབ་མ་ལྟར་གྱུར་པ་དང། ནང་དུ་ཟེའུ་འབྲུ་དཀར་པོ་སྤུ་འདྲ་བ་མང་པོ་ཅན་དབྱི་མོང་དཀར་པོ་དང་མཚུངས་པ་ཡོད།