Browse Our Dictionary
C

clemency

བྱམས་བརྩེའི་བཟོད་ཡངས། ཉེས་པ་ཆག་ཡང༌། = ཆག་ཡང་གཏོང་རྒྱུའི་དབང་ཚད་ལྡན་པའི་དབང་འཛིན་པ་ཞིག་གིས་ནག་ཅན་བཙོན་པ་ཞིག་གི་ཉེས་ཆད་ཡང་དུ་གཏོང་པ།