Browse Our Dictionary
C

clock out

ཕྱིར་ཐོན་དུས་འགོད། = རང་འགུལ་བསྡུ་འཇུག་བྱེད་པའི་ཆུ་ཚོད་ཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བོ་ཞིག་རང་གི་ལས་གནས་ནས་ཕྱིར་ཐོན་ཐོ་འགོད་བྱ་ཚུལ།