Browse Our Dictionary
C

coaching

ཟབ་ཁྲིད། སྦྱོང་ཁྲིད། = ཉམས་མྱོང་ཅན་ཞིག་གིས་རྩེད་འགྲན་པའམ་ཡིག་རྒྱུགས་གཏོང་མཁན་ལྟ་བུར་གྲ་སྒྲིག་ཆེད་རམ་འདེགས་སྦྱོང་བརྡར་དང་ལམ་སྟོན་སྤྲོད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག