Browse Our Dictionary
C

coalition

མཉམ་མཐུད། མཉམ་སྡེབ། = ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་གཅིག་རང་གིས་གཞུང་འཛིན་མི་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་དུ་ཚོགས་པ་གཉིས་སམ་དེ་ལས་མང་བ་མཉམ་འབྲེལ་བྱེད་ཐབས།