Browse Our Dictionary
C

coconut

བེ་ཏ། =ཤིང་ཆེན་གྱི་རིགས་ཏེ། སྡོང་པོ་དྲང་ལ་རིང་བ། ཡལ་ག་མེད་པ། རྩེ་མོར་ལོ་མ་སྒྲོ་དབྱིབས་སྤུངས་སྐྱེས་སུ་ཡོད་པ། འབྲས་བུ་སྲ་ལ་ཟླུམ་པ། ཁ་དོག་སྨུག་སེར་ནང་ཤུན་དཀར་སོབ་ཀྱིས་གཡོགས་པའི་ནང་དུ་གཤེར་ཁུ་དཀར་པོ་སྣུམ་ཅན་གྱིས་ཁེངས་པ། བཏུང་བར་རུང་ལ་སྣུམ་རྒྱུར་ཡང་རུང་བ་ཞིག་སྟེ། དེའི་འབྲས་བུ་ལའང་བེ་ཏ་ཞེས་བྱའོ།