Browse Our Dictionary
C

coffee table

ཀོ་ཕི་གསོལ་ཅོག= བརྙན་དེབ་དང་དཔེ་དེབ་སོགས་གཡས་གཡོན་དུ་འཇོག་ཅིང་། གཙོ་བོ་འཚིག་ཇ་འདེགས་འབུལ་བྱ་ཆེད་ཀྱི་ཅོག་ཙེ་དམའ་བོ་ཆུང་ངུ་ཞིག