Browse Our Dictionary
C

cognition

ཡུལ་ལ་ངེས་པ་འདྲེན་པའི་ཤེས་པ། རྟོགས་པ། = གཏན་ཚིགས་དང་དངོས་མཐོང་སོགས་ཐབས་འདྲ་མིན་གྱི་ལམ་ནས། བློས་ཤེས་བྱ་རྟོགས་པའམ་རྟོགས་པར་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ།