Browse Our Dictionary
C

cold case

བག་ཉལ་གྱོད་གཞི། = དཔང་རྟགས་ཁུངས་བཙན་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁྲིམས་ཞིབ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་པའི་མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་དང་བཙན་ཁྲིད་ལྟ་བུ་ནག་ཉེས་ཐག་གཅོད་མི་ཐུབ་པའི་གྱོད་གཞི།