Browse Our Dictionary
C

collaborative working

མཉམ་འབྲེལ་ལས་ཀ = བརྙན་འཕྲིན་གླེང་སྟེགས་དང་། གློག་འཕྲིན་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་དེ་ས་གནས་འདྲ་མིན་དུ་གནས་པའི་མི་རྣམས་ཀྱི་མཉམ་ལས་བྱེད་པའི་ཐབས་ཚུལ་ཞིག