Browse Our Dictionary
C

collision

གདོང་ཐུག = རྡུལ་ཕྲན་ལྟ་བུའི་རྡུལ་གཉིས་སམ་དུ་མ་ཞིག་ཉེ་བར་འཛོམས་ཏེ་གློ་བུར་དུ་འགུལ་ཤུགས་འགྱུར་བའམ། ཡང་ན་ནུས་པ་བརྗེ་རེས་བྱེད་པའི་བྱུང་རིམ་རྒྱུན་ཐུང་ལ་འགྱུར་སྐྱེན་པ་ཞིག