Browse Our Dictionary
C

color charge

མདོག་ཟུངས། = ཀོན་ཊམ་མདོག་འགྱུར་རིག་པའི་ནང་རྡུལ་གྱི་དྲག་པོའི་འཐབ་སྦྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་ཀྭརྒ་དང་སྦྱར་རྡུལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག འདིའི་ནང་མདོག་ཅེས་པ་ནི་རྡུལ་སོ་སོའི་ཁ་དོག་གི་སྣང་ཚུལ་དེ་མིན་པར་རྡུལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ལ་གོ་དགོས།