Browse Our Dictionary
C

colour of title

ནུས་མེད་གོ་མིང་། = ལོ་རྒྱུས་སམ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་ཕྱིའི་སྣང་ཚུལ་ཙམ་ལས་རྩིས་ཐང་མེད་པའི་གོ་མིང་ངམ་བདག་དབང་།