Browse Our Dictionary
C

commit

༡། law ཀཿ ཁྲིམས་འགལ་བྱེད་པ། = ཁྲིམས་འགལ་དང་ཉེས་སྤྱོད་ཀྱི་བྱ་བ་གང་ཞིག་རྩོམ་པ། ཁཿ བཙོན་འཇུག་བྱེད་པ། = གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་བཙོན་འཇུག་བྱེད་པ། ༢། adm དམ་བཅའ་བ། = བྱ་བ་གང་ཞིག་ངེས་པར་དུ་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་བྱེད་པ།