Browse Our Dictionary
C

communal

༡། soc མང་ཚོགས་ཀྱི། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི། = གང་ཟག་སྒེར་རྐྱང་པས་མ་ཡིན་པར་མིའི་ཚོགས་སྡེ་གང་ཞིག་གིས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའམ་སྤྱི་ལ་དབང་བའི། ༢། rel ཆོས་ལུགས་ཀྱི། = ཆོས་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི།