Browse Our Dictionary
C

comparative income statement

མཚུངས་བསྡུར་ཡོང་འབབ་རྩིས་ཤོག =རྩིས་ལོ་སྣ་ཚོགས་པའི་གྲུབ་འབྲས་དེ་དག་ཀ་ཐིག་ལོགས་ཀའི་ནང་གསལ་སྟོན་བྱེད་པའི་ཡོང་འབབ་འགྲེལ་བརྗོད།